skarbek1skarbek1

Archiwum para-bankowe starosty Skarbka, z 18 wieku. Lwów

7 500,00 

Opis

ZBIÓR 78 pokwitowań/rozliczeń z kresowej(lwowskiej) kancelarii Rafała Skarbka, starosty sołotwińskiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafał_Michał_Skarbek)

Rafał zmarł w 1776, na późniejszych dokumentach występuje jako „niegdyś”, co wskazuje, że ten proto-bank prowadzili jego potomkowie czy krewni. Unikatowe źródło, do spojrzenia „od kuchni” na system finansowy w I RP.

***

Wraz z dokumentami był następujący opis:

Dokumenty w różnym formacie. Pochodzenie najprawdopodobniej ze zbiorów Fabiana Himmelblaua.

Niniejsze dokumenty – głównie odręczne pokwitowania zapłaconych prowizji – pochodzą z kolekcji słynnego krakowskiego bukinisty i zbieracza poloników Fabiana Himmelblaua. Są to dokumenty zakupione przez niego z masy spadkowej Jana hrabiego Skarbka z Lwowa. Jeszcze przed pierwszą wojną światową kupił je polski księgarz z Detroit w Ameryce, od którego odkupił je kolekcjoner „poloników.” Po wielu łatach wróciły do kraju. Większość z dokumentów jest w języku polskim, kilka w łacińskim.

Zbiór składa się z 8 teczek, oznaczonych godłem Fasc. 101 (od łacińskiego fasciculus – czyli fascykuł, wiązka a może trafniej -teczka łub skoroszyt?) i liczbą 12, prawdopodobnie na oznaczenie 12. tomu. Wszystkie teczki opisane są nazwiskami łub nazwami zaczynającymi się na literę K, i tak:

1 teczka – Konarski; zawiera 7 dokumentów

2 teczka – Radziszewski – zawiera 25 dokumentów

3 teczka – Kocinska vide Malawska, Gawronski; zawiera teczkę Komorowski a w niej 16 dokumentów

4 teczka – Krzywokulski – zawiera 10 dokumentów

5 teczka – Krupczynska – zawiera 3 dokumenty

6 teczka – Krassowski zawiera 8 dokumentów

7 teczka – Kłodzinski zawiera 4 dokumenty

8 teczka – Ecclesia Kopyczynens zawiera teczkę Komodzinski z 5 dokumentami.

 

Tłumaczenie przykładowych dokumentów:

Dokument A:

Niżej podpisany znam tym kwitem moim iż odebrałem od Jw Pana Skarbka Starosty Sołotwińskiego zupełną prowizyą za rok 1772 kończący się  w Roku 1773 złotych 200 z którey odebrany kwituje y na to sie ręką moią własną podpisuję. Dat w Lwowie 22 January 1773 Szymon Grzymała Komodziński  (1 karta papieru czerpanego, podpis odręczny. pieczęć lakowa Wymiary 20 x 17 cm.)

Dokument B:

Niżej na podpisie wyrażony zeznaię tym kwitem moim iż od sumy mojej lokowanej w skarbie niegdyś JW Rafała Hrabi Skarbka starosty sołotwińskiego ośm tysięcy … 8000, Od których należącą prowizyją  po ośm od sta  rachuiąco  się Za całe dwa Roki, to jest za rok 1779 i za rok 1780 teraźniejszy odebrałem 1280 razem za dwa Roki ze skarbu JW imć pana Jana Hrabi Skarbka, JW Rafała Skarbka syna, y z Substancyi między innemi konsukcesorami sukcesora z którey odebraney zupełnie za lat dwie tak tegoż JW Jana Hrabiego Skarbka iako y innych konsukcesorów kwituię y oraz teyże Prowizyi: 1280 wspomnianemu JW Hrabi Skrabkowi, iako swoiemi pieniedzmi wypłacaiącemu do odebrania sobie z substancyu po niedyś JW Rafale i teresie z Boguszów Skarbków pozostałej ustępuię. Datum w Obertyniu 29 Xbris 1780 Anno

 

Film: